• Katolikker tabte i Højesteret

  Den danske fødselsregistrering og statstilskuddet til folkekirken krænker ikke reglerne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

  Højesteret afsagde i dag kendelse i en sag (165/2006) anlagt af en gruppe katolikker mod den danske stat. Landsretten er tidligere kommet til samme resultat.

  Retssagen omhandlede to punkter: Fødselsregistrering og statstilskuddet til Folkekirken.

  Fødselsregistrering
  Sagsøgeren hævdede, at Folkekirkens opgave med at registrere fødsler strider mod artikel 9, stk. 1 om religionsfrihed, artikel 8 om respekt for privatliv og familieliv og artikel 14 om forbud mod diskriminering i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, samt mod artiklerne 2, 18 og 26 i FN’s internationale konven­tion om borgerlige og politiske rettigheder.

  Højesteret afviste påstanden og henviste til at anmeldelsen kan ske uden personligt frem­møde på kirke­kontoret, og at attesten for en person, der ikke er medlem af folke­kirken, ikke skal være påført Folkekirkens navn.

  Statstilskuddet til Folkekirken
  Sagsøgerens påstand, var at statstilskuddet til Folkekirken strider mod artikel 9, stk. 1 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi sagsøren som dansk statsborger betaler skat og dermed bidrager økonomisk til Folkekirken.

  Højesteret fastslog, at sagsøgerens bidrag som ikke-medlem af Folkekirken er indirekte, og at Folkekirken varetager en række civile opgaver.

  Læs også:

  No Comments

Comments are closed.